Pagina Principal » Resultados » Otros

Resultados de Repeticion: DDT: Dramatic Nerima The Fighter 2018

Otros Website
Resultados de Repeticion: DDT: Dramatic Nerima The Fighter 2018  Portada
Compartir en:
Publicidad

Publicado el dia Sabado 3 de Febrero del 2018

Les Compartimos el Vídeo Repetición watch mirar replay online sitio donde ver xXx emitido el domingo 04 de febrero del 2018 - 04/02/2018.


Ese 2 de febrero se llevo a cabo el evento de DDT Pro-Wrestling “Dramatic Nerima The Fighter 2018”, en la ciudad de Nerima en la arena Coconeri Hall in Tokyo


1 -  Joey Ryan & Samara vs. Antonio Honda & Kazuki Hirata

◆Ganador: Ryan


2 - Tetsuya Endo & Mad Paulie vs. Kouki Iwasaki & Mizuki Watase

◆Ganador:Paulie


3 - Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Kota Umeda vs. Yuki Ueno, Koju Takeda & Daiki Shimomura.

◆Ganador:: Sakaguchi


4 - Ken Ohka vs. Gota Ihashi

◆Ganador:Ohka


5 - Konosuke Takeshita, Akito & Shunma Katsumata vs. Toru Owashi, Keiuske Ishii & Makoto Oishi

◆Ganador:Katsumata


6 - HARASHIMA & Soma Takao vs. Kazusada Higuchi & MAO

◆Ganador:HARASHIMA


7 -Nerima Special Single Match: Daisuke Sasaki vs. Danshoku Dieno

◆Ganador:Dieno.

~ Revancha

◆Ganador:Daisuke


8 - DDT EXTREME Championship Match: [Campeon] Yuko Miyamoto vs. [Retador] KUDO

◆Ganador:Miyamoto

~ 1ª defesa de título bem sucedida.

~ Shunma Katsumata reto Miyamoto após o jogo. A partida foi anunciada no dia 25 de fevereiro em Korakuen.